Tìm kiếm
TT Tên cán bộ Đơn vị Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 3 Tiêu chí 4 Xếp loại chung
Vắng hoặc không tham gia Đến muộn hoặc về sớm Không hoàn thành Không đúng thời hạn
1 Đỗ Sơn Tùng QLTN 1 0 0 0 0 0 B
© 2012 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên | All rights reserved